Energielabel C verplicht voor kantoren

Kantoorpanden moeten per 1 januari 2023 voldoen aan de eisen van het energielabel C (of beter). Wees op tijd! Voldoet een pand niet aan deze eis, dan mag het niet meer als kantoor worden gebruikt.

Wat is energielabel C?

Een energielabel is een gecertificeerde methode om de energieprestatie van een gebouw te berekenen. In het geval van het verplichte label C (of beter) geldt een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar.

Waarom is energielabel C verplicht voor kantoren?

De verplichting is een afgeleide van het Klimaatakkoord, waarin onder andere afspraken staan vermeld over maatregelen die de komende tien jaar genomen moeten worden. Deze afspraken komen voort uit de twee overkoepelende klimaatdoelstellingen uit het Klimaatakkoord:

 • In 2030 49% minder CO2 uitstoot t.o.v. 1990;
 • In 2050 95% minder CO2 uitstoot t.o.v. 1990.

In het Klimaatakkoord heeft de utiliteitsbouw zich gebonden aan het doel om 1 Mton CO2 minder uit te stoten in 2030. Dit is een rechtstreekse vertaling van de landelijke doelstelling om 49% minder CO2-uitstoot te realiseren in 2030.

Een grote opgave die sturing vanuit de overheid vergt. Verplichte energielabels voor kantoorpanden vormen een van de eerste stappen voor de utiliteitsbouw om CO2 uitstoot te reduceren.

De energielabel C verplichting komt voort uit het Bouwbesluit en is wettelijk vastgelegd in 2018.  

Wat zijn de consequenties van de energielabel C verplichting?

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw van minimaal energielabel C zijn voorzien.

Als uw kantoorgebouw niet aan label C voldoet, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken!

De ontwikkeling om kantoorgebouwen in de toekomst aardgasvrij te maken, zal naar alle waarschijnlijkheid ervoor zorgen dat uw kantoorgebouw in 2030 zelfs aan energielabel A moet voldoen.

Hoe zal er worden gehandhaafd?

In veel gevallen is de gemeente waar het kantoorgebouw zich in bevindt verantwoordelijk voor de handhaving van de energielabel C verplichting.

Het bevoegd gezag heeft de autoriteit om het kantoorpand te sluiten, tot er alsnog een energielabel C of beter is geregistreerd.

De consequenties van het niet naleven van de verplichting zullen per gemeente verschillen. Het bevoegd gezag zal per situatie een afweging maken welke consequenties noodzakelijk en wenselijk zijn:

 • Een last onder dwangsom;
 • Bestuursdwang;
 • Bij herhaaldelijke overtreding een bestuurlijke boete.

Voor welke kantoorpanden geldt de label C verplichting?

Een kantoorgebouw is een gebouw, of een deel van een gebouw, met uitsluitend een of meer kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan. Het kantoorgebouw kan een afzonderlijk gebouw zijn, maar ook een onderdeel van een groter gebouw.

Wanneer er naast de kantoorfunctie een andere functie is binnen het gebouw, wordt het gedeelte met kantoorfunctie aangemerkt als kantoorgebouw.

Als uw kantoor voldoet aan de onderstaande vereisten, is het kantoorpand labelplichtig:

 • De gebruiksoppervlakte van de kantoorfunctie is 100 m2 of groter;
 • De oppervlakte van het kantoor is meer dan 50% van de totale gebruiksoppervlakte.

Voor welke kantoren geldt de energielabel C verplichting niet?

Een kantoorfunctie kan zelf ook een nevenfunctie zijn van een andere gebruiksfunctie. Denk aan kantoren in scholen, ziekenhuizen, winkels of industriehallen. In die gevallen is wel sprake van een ‘kantoorfunctie’, maar niet van een ‘kantoorgebouw’. Deze kantoorfuncties zijn uitgesloten van de verplichting.

Ook de volgende gebouwsoorten zijn niet verplicht tot energielabel C:

 • Kantoorgebouwen waarvoor geen energie wordt gebruikt om het gebouw te verwarmen/koelen;
 • Monumenten zoals bedoeld in de Erfgoedwet;
 • Een kantoorpand dat binnen twee jaar wordt gesloopt of getransformeerd.

Welke energiebesparende maatregelen worden aangeraden?

In veel gevallen is een verbetering van het energielabel te realiseren door simpele maatregelen toe te passen. Het energielabel verbeteren en daarmee ook het energieverbruik verlagen, kan door middel van verschillende combinaties van energiebesparende maatregelen.

Afhankelijk van de ambities op het gebied van duurzaamheid kunnen er maatregelpakketten worden opgesteld met variërende kosten en opbrengsten.

Enodes Energielabel C voor kantoren
Een energielabel voor utiliteitsbouw (EPA-U) nodig? Enodes helpt met het opstellen.

Geen label of een energielabel lager dan C?

Slechts de helft van de kantoren heeft een energielabel C of beter, 38 procent heeft zelfs nog helemaal geen energielabel. In beide situaties zal er actie ondernomen moeten worden. Hoe kan een kantoorpand met een lager energielabel dan C haar label verbeteren en welke stappen moeten er ondernomen worden voor kantoorpanden zonder energielabel? 

Wilt u de energieprestatie van uw utiliteitsgebouw verbeteren? Maak dan gebruik van ons energieprestatieadvies (EPA), een maatwerkadvies dat u inzicht geeft in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen.

Een verbeterde energieprestatie leidt tot een lagere energierekening, meer comfort, lagere milieubelasting, een gezonder binnenklimaat en lagere energiekosten (woonlasten/beheerskosten).

De kwaliteit van een maatwerkadvies is geborgd via onafhankelijke certificering. Een EPA-maatwerkadvies is een verdieping van het energielabel. Een maatwerkadvies bestaat uit de volgende onderdelen:

 • een helder overzicht van de huidige energieprestatie van een gebouw
 • inzicht in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen
 • inzicht in de kosten, baten en terugverdientijden van deze maatregelen
 • inzicht in de CO2-reductie door het uitvoeren van besparingsmaatregelen
 • een goede basis voor overleg met de gemeente in het kader van de Wet milieubeheer

Na een maatwerkadvies weet u precies wat u moet doen om uw kantoorpand op het niveau van energielabel C of beter te krijgen.

Zijn er subsidies beschikbaar en kom ik in aanmerking?

Er zijn diverse subsidies beschikbaar voor bouwkundige- of installatietechnische aanpassingen van het kantoor. 

 • De Energie-investeringsaftrek (EIA): een fiscale regeling waarmee u ondersteunt wordt bij investeringen in energiebesparende maatregelen, duurzame energie en een maatwerkadvies.
 • Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor zakelijke gebruikers (ISDE): Voor bedrijven is een subsidie beschikbaar voor zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen.
 • SDE++, voluit de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie: een subsidie op de reductie van CO2-emissie. Als u bijvoorbeeld zonnepanelen op een grootverbruikaansluiting, een industriële warmtepomp of een windmolen overweegt, komt u wellicht in aanmerking voor een SDE++ subsidie.

Over Enodes

Enodes is een onafhankelijk specialist op het gebied van installatietechniek, energiemanagement en – prestatie en het binnenmilieu in de gebouwde omgeving. We ondersteunen onze opdrachtgevers bij het realiseren van een efficiëntere energie- en klimaathuishouding. De middelen die we daarvoor inzetten variëren van onderzoek en advisering tot projectbegeleiding.

Enodes aanvragen energielabel c