Regelgeving energiebesparing en duurzaamheid

De hoeveelheid regelgeving voor bedrijven en instellingen op het gebied van energiebesparing, duurzame energie en CO2-reductie is de afgelopen decennia enorm gegroeid. Het is niet eenvoudig om te bepalen aan precies welke regels voldaan moet worden. Daarom geven we hier een overzicht.

De meeste wet- en regelgeving op het gebied van klimaatbeleid is vormgegeven door de Europese Unie, waarbij lidstaten de Europese richtlijnen moeten vertalen in lokale wetten en regels. Veel regels worden daarom aangeduid met een Engelse term. De richtlijnen vloeien voort uit de Europese Klimaatdoelen: 20% CO2-reductie, 20% energiebesparing en 20% duurzame energieproductie in 2020. Ook voor de langere termijn staan doelen: de gebouwde omgeving moet in 2050 ‘klimaatneutraal’ zijn, dat wil onder ander zeggen bijna energieneutraal.

Europese richtlijnen voor CO2-emissie in de gebouwde omgeving:

EU ETS – European Emissions Trading Scheme

Met het handelssysteem voor emissierechten wordt de CO2-uitstoot van sectoren, bedrijven en zelfs producten gereguleerd. Hieronder vallen energiebedrijven, de industrie, de chemie (etc). Gebouwen vallen hier niet onder, al zal dat richting 2050 wel veranderen.

EPBD – Energy Performance of Buildings Directive

De Europese richtlijn voor de energieprestatie van gebouwen gaat over minimale prestatienormen voor nieuwbouw en ingrijpende renovatie, over het energielabel en de periodieke airconditioningkeuring en omvat stimuleringsregels als fiscale maatregelen (EIA, MIA/Vamil, Regeling groenprojecten) en de Energieprestatievergoeding voor huurwoningen.

EED – Energy Efficiency Directive

De Europese richtlijn voor energie-efficiëntie van gebouwen regelt energiebesparing in de publieke sector (duurzaam inkopen, eigen gebouwen verduurzamen), de energie audit voor grote bedrijven in samenhang met erkende duurzaamheidscertificaten (CO2-prestatieladder, Breeam, Green Key, Milieuthermometer zorg, etc), omvat de Wet Milieubeheer en het activiteitenbesluit en regelt stimulering middels de MJA3-afspraken en het Energie Prestatie Keur. Uitvloeisel is de Erkende Maatregelen lijsten per sector. De wet raakt ook de warmtevoorziening met > 20 MW thermisch vermogen (verplichte kosten-/batenanalyse).

RES – Renewable Energy Sources Directive

De Europese richtlijn voor hernieuwbare energie regelt voor de gebouwde omgeving o.a. de BENG-eisen en omvat stimuleringsregelingen als de SDE+, ISDE, fiscale maatregelen, salderen, de poscoderoosregeling, bedoeld om de inzet van duurzame energiebronnen te stimuleren.

Energie Audit (uitvloeisel EED)

Voor ‘grote’ bedrijven, met meer dan 250 medewerkers, of meer dan 50 miljoen euro jaaromzet of meer dan 43 miljoen euro balanstotaal. Vrijgesteld zijn bedrijven die al meedoen aan MEE of MJA3 of een gecertificeerd energiebeheersysteem voeren zoals de CO2-prestatieladder, Breeam, Green Key, Milieuthermometer zorg, etc.

Wet Milieubeheer (uitvloeisel EED)

De Wet Milieubeheer en het daarin opgenomen activiteitenbesluit (art. 2.15) verplicht bedrijven en instellingen energiebesparende maatregelen te treffen zodra deze zich binnen 5 jaar terugverdienen. Geldt vanaf een elektriciteitsverbruik van 50 MWh/jaar of 25K m3 gasverbruik. Mogelijke maatregelen zijn vastgelegd in de Erkende Maatregelenlijst. Een middel om te zien of voldaan wordt aan het activiteitenbesluit is het Energie Prestatie Keur of de Energieprestatiekeuring.

BENG indicatoren (uitvloeisel RES)

Deze afkorting staat voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen en stelt een norm voor het energieverbruik uitgedrukt in kWh per m2. Voor bestaande bouw niet van toepassing, maar wel bij (ingrijpende) renovatie. De BENG omvat indicatoren voor (1) de maximale energiebehoefte, (2) het maximum aandeel fossiel energieverbruik en (3) het minimale aandeel hernieuwbare energie.

Energielabel (uitvloeisel EPBD)

Verplicht bij verkoop, verhuur of oplevering van utiliteitsgebouwen. Het energielabel is 10 jaar geldig. Overheidsgebouwen moeten verbetermaatregelen genoemd op het label uitvoeren binnen tien jaar na afgifte. Openbare gebouwen moeten het label zichtbaar tonen. Voor kantoren geldt energielabel klasse C als minimumeis per 2023.

EMS – Energiemanagementsysteem (EPBD)

Per 1-1-2018 is het verplicht voor gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen, kantoren, onderwijsinstellingen, de mobiliteitsbranche, sport en recreatie, hotels en restaurants, tankstations en autowasinrichtingen en de detailhandel, om door middel van een ‘Energie registratie- en bewakingssysteem’ (EBS) het eigen energieverbruik te monitoren.

EEP – Energie Efficiency Plan (EED)

Bedrijven die meedoen aan MEE of MJA3 behoren een zgn. Energie Efficiency Plan op te stellen met verbetermogelijkheden. De methodiek om tot een EEP te komen is feitelijk dezelfde als het uitvoeren van een Energieonderzoek, het laten opstellen van een Energielabel of het verzorgen van de Energie Audit. Zie energieonderzoek.

Wilt u weten welke richtlijnen van toepassing zijn op uw situatie? Neem dan contact met ons op. De kans is groot dat u in ieder geval rekening moet houden met:

  • Opzetten EMS ofwel EBS – energiemonitoring
  • Wet milieubeheer en activiteitenbesluit
  • Energielabel

En wellicht:

  • Energie Audit
  • Energie Efficiëntie Plan
  • Energie Prestatie Keur

 

Voor meer informatie:

Silvain van Ligtenberg

Sylvain van Ligtenberg
directeur
085 – 40 10 493
s.vanligtenberg@enodes.nl