Subsidieregelingen energie

Om de klimaatdoelen op het gebied van CO2-reductie, energiebesparing en duurzame energieproductie te realiseren bestaan meerdere stimulerings- en subsidieregelingen. Deze variëren van fiscaal voordeel en rentekorting op leningen tot subsidies. Hieronder behandelen we de meest gebruikte regelingen.

Energiesubsidies voor bedrijven

Voor investeringen in energiebesparing en duurzame energieproductie kunnen bedrijven een financiële bijdrage van de overheid tegemoet zien. De website van RVO geeft op de pagina ‘Subsidies & Financieringen’ een compleet overzicht.

ISDE –  Investeringssubsidie duurzame energie

Stimuleringsregeling voor het verminderen van het (aard-)gasverbruik. Financiële bijdrage voor zonnecollectoren (zon-thermisch, zonneboilers), warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van de energieprestaties van het apparaat of het vermogen. Voor warmtepompen 1000,- tot 2500,- euro, voor pelletkachels v.a. 2500,- euro. Gebruikmaking van de ISDE sluit fiscale verrekening via de EIA uit.

EDS – Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties

Sportverenigingen en sportstichtingen mochten in het verleden de energiebelasting terugvragen. De EDS is hiervoor in de plaats gekomen, om sportaccommodaties te stimuleren om te verduurzamen. Het gaat hier om het verbeteren van de energie-efficiëntie (installaties, verlichting) en de productie van duurzame energie, bijvoorbeeld met zonnepanelen. Hoogte van het subsidiebedrag komt neer op ongeveer 15% van het investeringsbedrag excl. btw (30% voor niet-btw-plichtige verenigingen). ISDE kan in combinatie met SDE+, met mogelijke correctie achteraf bij overstimulering.

SDE+ – Stimulering Duurzame Energieproductie

Bedrijven die duurzame energie produceren kunnen per daadwerkelijk opgewekte kWh een vergoeding ontvangen. In de gebouwde omgeving gaat het meestal om grotere zonnestroominstallaties met een grootverbruikaansluiting. De SDE+ kent naast zon de categorieën biomassa, geothermie, water en wind. Met de exploitatievergoeding wordt een deel van het verschil tussen de productiekostprijs en de veelal lagere marktprijs afgedekt, tegen een looptijd van (bijvoorbeeld) 15 jaren. Dit maakt investeren in zonnestroominstallaties op daken van bedrijfspanden of sportcomplexen rendabel.

Fiscale regelingen

Onderstaande regelingen maken aftrek van de winstbelasting (VPB) of inkomstenbelasting mogelijk. Dit voordeel kan oplopen tot een aanzienlijk deel van het geïnvesteerd bedrag, mits de onderneming wel een fiscale winst heeft geboekt of de ondernemer op basis van het bedrijfsresultaat inkomstenbelasting heeft af te dragen.

EIA – Energie Investeringsaftrek

Bij de investering in bedrijfsmiddelen die een bijdrage leveren aan energiebesparing kan ruim 50% van de investeringskosten afgetrokken worden van de fiscale winst, terwijl de gebruikelijke afschrijving op de investering gehandhaafd mag blijven. Het netto effect van de EIA ligt boven de 10% van het geïnvesteerd bedrag. Dit geldt alleen voor investeringen in bedrijfsmiddelen die specifiek benoemd zijn op de Energielijst. Voor middelen die niet op de Energielijst staan kan de aftrek ook mogelijk zijn, na beoordeling door RVO. Combineren van de EIA met de ISDE of SDE+ is niet mogelijk.

MIA – Milieu-investeringsaftrek
Vamil – Willekeurige (‘Vervroegde’) afschrijving milieu-investeringen

De werking van de MIA/Vamil is vergelijkbaar aan de EIA. Met de MIA is een aftrek mogelijk van 36% van de investering in middelen genoemd op de Milieulijst. De Vamil maakt het mogelijk 75% van de investering af te schrijven op het voor de ondernemer meest gunstige moment. Combinatie met de EIA is mogelijk indien de investering te splitsen is.

Dit zijn andere mogelijkheden

Behalve een financiële tegemoetkoming of fiscaal voordeel, kunnen investeringen ook in aanmerking komen voor de regeling Groenprojecten. Hiervoor zijn categorieën vastgesteld, waaronder duurzame energieproductie, energiebesparing, duurzaam bouwen en duurzame mobiliteit. Een project in deze categorieën kan op basis van de ‘groenverklaring’ een lening afgesloten worden tegen een lagere rente dan de geldende marktrente.

Hiernaast is het mogelijk om gebruik te maken van lokale initiatieven. Soms heeft een gemeente een eigen subsidieregeling of beschikt men over een regionaal groenfonds. Een dergelijk fonds kan helpen de financiering rond te krijgen.

Voor het verduurzamen van vastgoed zijn de banken te interesseren. Het vastgoed vormt immers onderpand voor hun lening en de waardeontwikkeling van gebouwen is dus ook voor de bank belangrijk. Financiering van het verbeteren van de energie efficiëntie kan onder voorwaarden rekenen op een rentekorting.

In Nederland loopt het nog niet zo’n vaart, maar in landen als Duitsland of Frankrijk is de ESCo of Energy Service Company een vorm die veel gebruikt wordt voor de financiering en exploitatie van vastgoed. In praktijk houdt dit in dat een derde partij (de ESCo) de realisatie, het onderhoud en de energie-inkoop van installaties overneemt van de gebouweigenaar, tegen een vooraf bepaald (laag) energieverbruik. De ESCo leent zich voor financiering vanwege de kasstroom die ontstaat door de energiebesparing, waarmee investeringen contant te maken zijn.

Voor meer informatie:

Silvain van Ligtenberg

Sylvain van Ligtenberg
directeur
085 – 40 10 493
s.vanligtenberg@enodes.nl