Energieaudit conform de EED.

Energieaudit voor farmaceutisch bedrijf in het kader van de Energie Efficiëntie Richtlijn (EED).


Rapportageplicht

De Energie Efficiency Directive (EED) verplicht grotere bedrijven om eens per vier jaar verslag te doen van de energieprestatie van de onderneming. Dit is een gedetailleerd rapport over het energieverbruik dat wordt beoordeeld door de Omgevingsdienst of Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) van de regio waar het bedrijf gehuisvest is. Aan de rapportage worden eisen gesteld. Voor een in Nederland gevestigd farmaceutisch bedrijf heeft Enodes de energie audit opgesteld.

 

De energieaudit

Voor een energieaudit voert Enodes een energieonderzoek uit, zoals dat ook gedaan wordt voor een Energie Prestatie Keuring, het Energielabel of een rapportage voor een duurzaamheidscertificaat zoals de CO2-prestatieladder, ISO 50001, Lean and Green, de Milieubarometer Zorg of Green Key. Voor een formele energieaudit is een uitgebreide rapportage benodigd. Voor deze audit heeft Enodes een inventarisatie gemaakt van:

  • Gebouwgebonden installaties (HVAC)
  • Procesgebonden installaties
  • Regeltechniek
  • Aanwezige verbruikers
  • Bouwkundige eigenschappen
  • Gebruikerskenmerken
     

Uit de inventarisatie en de analyse van energiedata zijn een aantal maatregelen voor energiebesparing naar voren gekomen, welke conform de lijst van Erkende maatregelen verplicht waren om uit te voeren. Deze maatregelen zijn in detail beschreven. Voor de rapportage is een complete energiebalans opgesteld, afgezet tegen historisch energieverbruik. Het rapport is overlegd aan de bevoegde instantie en de opdrachtgever heeft de maatregelen die voor uitvoering in aanmerking komen onderdeel gemaakt van het meerjaren onderhoudsplan.

 

Lager energieverbruik, minder CO2-uitstoot

De uitgevoerde energieaudit voor dit bedrijf liet zien dat de (verplichte) aandacht voor de energiehuishouding geleid heeft tot een dalende trend in het energieverbruik en de CO2-uitstoot van de onderneming. Met het nemen van voorgestelde maatregelen zal deze trend zich voortzetten.

‘De EED treft zo’n 2000 bedrijven in Nederland. De regelgeving komt bemoeizuchtig over, maar zorgt wel voor een focus op de eigen energiehuishouding. Bovendien draagt energiebesparing en CO2-reductie bij aan het bedrijfsresultaat.’

– Sylvain van Ligtenberg, directeur Enodes